Kreditní systém kontinuálního vzdělávání v oboru

Certifikovaní trenéři paměti mj. reprezentují úroveň ČSTPMJ. Platnost certifikátu je podmíněna účastí v kontinuálním vzdělávání v oboru, s touto podmínkou je akreditována vzdělávací instituce a takto bude akreditován vzdělávací program.

Kontinuální vzdělávání v oboru je koncipováno jako 3 roční cykly seminářů. Předepsaný počet kreditů získaných v tříletém období platnosti certifikátu účastí na seminářích kontinuálního vzdělávání v oboru je 12 kreditů. Počet kreditů je evidován jako jeden z povinných údajů v seznamu členů ČSTPMJ.

Semináře kontinuálního vzdělávání v oboru zajišťují aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků, zkušeností, vývoje oboru.

Témata se mění dle aktuálního obsahu, který je v průběhu tříletého období třeba předat trenérům paměti.

Semináře jsou označeny jako:   a) povinné          (3 kredity za 1 seminář)

b) volitelné         (1 nebo 2 kredity za 1 seminář)

Semináře kontinuálního vzdělávání v oboru jsou vyhlašovány vždy pro kalendářní rok, v jednom
kalendářním roce se obvykle uskuteční:

1 povinný seminář    -    zásadní obsah určený všem

(organizuje ČSTPMJ)     trenér paměti získá 3 kredity

3 volitelné semináře  -   trenér paměti volí účast na semináři, jehož obsah nejvíce odpovídá předmětu jeho působení

trenér paměti získá minimálně 1 kredit za 1 seminář

Volitelné semináře organizuje či vyhlašuje ČSTPMJ. Za volitelný seminář je rovněž považováno vzdělávání
organizované členy ČSTPMJ pro skupiny trenérů paměti za předpokladu, že je výborem ČSTPMJ za volitelný seminář kontinuálního vzdělávání přijato.

Počet kreditů konkrétního volitelného semináře určuje výbor ČSTPMJ.

O případné slučitelnosti přidělení kreditu či jiného benefitu za vzdělávání označené jako volitelný
seminář rozhoduje výbor ČSTPMJ.

Certifikovaný trenér paměti, který v průběhu 3 let od vystavení certifikátu I. nebo II. či III. stupně nezíská předepsaný počet kreditů v kontinuálním vzdělávání v oboru, je vyzván k získání předepsaného počtu kreditů ve lhůtě maximálně do 1 roku. Nesplnění této podmínky je důvodem k zahájení řízení ke zrušení platnosti certifikátu.
Neznamená to však vyloučení z členství v ČSTPMJ, ale pouze změnu statusu na „příznivce trénování paměti“ s tím, že příznivci, kteří platí členské příspěvky, mají nárok na slevy při vzdělávacích akcích ve stejném
rozsahu jako trenéři paměti. ČSTPMJ však už nebude garantovat jejich profesní odbornost a to do doby získání předepsaného počtu kreditů po němž bude členovi status trenéra paměti vrácen.

K datu podání přihlášky do III. stupně účastník splní podmínku získání 7 kreditů tak, aby byl schopen k datu obhajoby splnit požadovaný počet 12 kreditů.

Přechodné období vyhlášené do 31. 12. 2011

Členové, kteří absolvovali kurz trenéra paměti v letech 1994 – 2008, tj. předtím, než se ČSTPMJ dne 24. 9. 2008 stala akreditovanou vzdělávací institucí MPSV č. 2008/372 – 1, získají povinný počet kreditů nejpozději do 31. 12. 2011.Pozn. Rozhodnutím valné hromady 27.11.11 bylo rozhodnuto o prodloužení termínu do 31.12.12 pro všechny trenéry, kteří absolvovali kurz I. či II. do konce roku 2008.

Apendix

Absolvování kurzu pro certifikované trenéry paměti II. stupně a vypracování závěrečné práce v rámci třístupňového vzdělávání není povinné.

Přechodná ztráta statutu trenéra paměti

K datu zařazení člena ČSTPMJ mezi příznvce ztrácí jmenovaný status trenéra paměti a jeho odbornost není
společností garantována. 1.Příznivci se mohou za účelem získávání kreditů účastnit kontinuálního
vzdělávání v oboru za stejně zvýhodněných podmínek jako členové, jejich kompetence jsou následující:

- osvěta (NTTP, propagace smyslu TP, poslání, činnosti a filozofie ČSTPMJ)
- zařazování cvičení TP v rámci aktivizačních programů v DCS a DS
3. Platnost certifikátu, tedy garance odbornosti společností je obnovena k datuzískání předepsaného počtu kreditů účastí na seminářích v kontinuálnímvzdělávání v oboru. K tomuto datu je píznivci status trenéra paměti vrácen a obnoveno členství v ČSTPMJ.

Akce kontinuálního vzdělávání trenérů
paměti v letech 2009 - 2012:

16.-22.3. 2009   Národní týden trénování paměti –aktivní účast formou min. jedné osvětové přednášky - 1 kredit

28.3.2009         Praha-Seminář o mozku - 3 kredity-povinné vzdělávání

8.-9.6.2009       Havl.Brod -Seminář  Pamětˇ a kreativita – 1 kredit-volitelné

22.11.2009        Praha -Uměním k vyšší výkonnosti mozku -1 kredit-volitelné

23.-26.11.2009  Praha -Vliv aktivizačních programů na kognitivní funkce u seniorů s demencí -2 kredity-volitelné

15.-21.3.2010    Národní týden trénování paměti –aktivní účast formou min. jedné osvětové přednášky - 1 kredit

27.3.2010         Praha- Naučte se učit - 2 kredity-volitelné vzdělávání

31.5.-1.6.2010  pořádá Knihovna Havlíčkův Brod ve spolupráci s ČSTPMJ- metodický seminář pouze pro knihovníky-1 kredit-volitelné

20.11.2010       Praha – Základy koučinku pro trenéry paměti -3 kredity-povinné

21.11. 2010      Praha – Mnemotechniky-dokonalá kompenzace nedokonalé paměti -1 kredit-volitelné

14.-20.3. 2011  Národní týden trénování paměti –aktivní účast formou min. jedné osvětové přednášky - 1 kredit

26. 3. 2011      Praha – Strategie rychlého čtení- 2 kredity –volitelné

2.-3.5. 2011     pořádá Knihovna Havl.Brod ve spolupráci s ČSTPMJ –Paměť a kreativita, trenérská dílna, určena pouze pro knihovníky-TP – 1 kredit-volitelné

26. 11. 2011    Praha –Mozkový jogging- 1 kredit –volitelné

27.- 30.11. 2011 Praha – Nácvik komunikačních dovedností pro trenéry paměti- 3 kredity-povinné

12.- 18.3. 2012  Národní týden trénování paměti –aktivní účast formou min. jedné osvětové přednášky - 1 kredit

30. 3. 2012       Praha –Zdravé stárnutí versus Demence-3 kredity-povinné

31.3. 2012        Praha – Myšlenkové mapy- 1 kredit-volitelné

23.-24.4.2012   Vyškov- trenérská dílna pouze pro knihovníky-1 kredit -volitelné

24. 11.2012      Praha –Trénování paměti a děti-2 kredity-volitelné

25.11.2012       Praha –Mnemotechniky-dokonalá kompenzace nedokonalé paměti-1 kredit-volitelné


Akce kontinuálního vzdělávání pro rok 2013

25.1.2013         Praha – Pohyb-nejúčinnější forma prevence demence- 1 kredit-volitelné

26.1.2013        Praha –Retorika, prezentace, argumentace-1 kredit-volitelné

27.1.2013        Praha – Jak se efektivně učit cizí jazyk- 2 kredity-volitelné

22.-23.4. 2013 Hradec Králové- Tradiční Dílna knihovníků-trenérů paměti - 1 kredit- volitelné, Státní a vědecká knihovna Hradec Králové.

22.-25.11.2013 Praha –Kreativita v práci trenéra paměti -3 kredity povinné

Publikační činnost, která propaguje trénování paměti a ČSTPMJ-posuzuje individuálně výbor - 1 kredit

Počet předepsaných kreditů  pro trenéry z let 1998-2008 pro období 1.1.2009 - 31.12.2012 dvanáct

Konec ledna 2013- přesun trenérů, kteří nesplní předepsaný počet kreditů, do příznivců trénování paměti.

Počet předepsaných trenérů pro blíže nespecifikované tříleté období –dvanáct


Akce kontinuálního vzdělávání pro rok 2014

21.3.2014          Praha- Seminář aplikované kreativity a alternativního myšlení-2 kredity-volitelné

22.-23.3.2014    Cvičitelský kurz ZTV pro trenéry paměti,Praha - 3 kredity-povinné

28.-29.4. 2014  Hrátky s pamětí-knihovnická dílna jen pro knihovníky, Břeclav – 1 kredit-volitelné

22.11.2014        Trénování paměti a děti, Praha - 2 kredity- volitelné

23.11.2014        Mnemotechniky, Praha -1 kredit – volitelné

Akce kontinuálního vzdělávání pro rok 2015


26.3.2015         Myšlenkové mapy, Praha -2 kredity – volitelné

27.3. 2015        Jak se naučit učit, Praha – 2 kredity-volitelné

20.11.2015       Psychomotorická cvičení pro osoby s demencí plus 21.-22.11.

21.-22.11.2015 Psychomotorické hry- 3 kredity- za celý třídenní seminář -  povinné

Akce kontinuálního vzdělávání pro rok 2016

21.-24.4.2016 Nácvik komunikačních dovedností pro trenéry paměti-3 kredity-povinné

19.11.2016 seminář s Arlette van Assel -2 kredity -volitelné

20.11. 2016 Mnemotechniky-dokonalá kompenzace nedokonalé paměti- 1 kredit- volitelnéPhDr.Diana Chrástková-metodik ČSTPMJ pro vzdělávání

Ing.Dana Steinová-předsedkyně ČSTPMJ