Etický kodex

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A MOZKOVÝ JOGGING/ČSTPMJ/ je občanským sdružením, jehož posláním je sdružovat odborníky z oblasti, kteří se profesně zabývají trénovaním paměti a ostatní občany, kteří mají zájem o zefektivnění vlastní výkonnosti a schopností.

Cílem sdružení je poskytovat podporu veškerým aktivitám v oblasti kognitivního tréninku /trénování paměti a mozkového joggingu/, zejména

a/ školit trenéry paměti a spolupracovat s významnými českými a zahraničními experty ve vzdělávání členské základny

b/ budovat vlastní tým školitelů pro vedení kurzů pro trenéry paměti a mozkového joggingu

c/ pořádat kurzy trénování paměti pro veřejnost, zejména seniorskou

d/ informovat členy o nových objevech v neurovědách prostřednictvím akcí kontinuálního vzdělávání

e/ spolupráce s institucemi pečujícími o osoby, jejichž kvalitu života by bylo možné zvýšit trénováním paměti a mozkovým joggingem

f/ propagace programů kognitivní stimulace mezi laickou i odbornou veřejností

g/ publikační činnost

h/ integrace ČSTPMJ do mezinárodních a evropských organizací a spolupráce se zahraničními organizacemi podobného zaměření, spolupráce s organizacemi v rámci ČR

PREAMBULE

Tento kodex určuje základní etické zásady činnosti člena České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (dále jen ČSTPMJ), občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat odborníky z oblasti gerontologie, psychologie, psychiatrie, sociální práce, vzdělávávání dospělých a další, kteří se profesně zabývají trénováním paměti, ve vztahu ke klientům, veřejnosti a ostatním členům ČSTPMJ.

Členové ČSTPMJ se přijetím a schválením tohoto dokumentu valnou hromadou zavázali řídit se ustanoveními tohoto etického kodexu. Etický kodex je součástí vnitřních norem ČSTPMJ a jeho dodržování je závazné pro všechny členy.

S odkazem na závazek dodržování zásad stanovených v kodexu dává tento kodex právo členovi ČSTPMJ odvolávat se veřejně na své členství v ČSTPMJ a na obsah kodexu.

ÚROVEŇ VZTAHU KE KLIENTŮM

1. Lidská důstojnost klienta je nezpochybnitelná. Člen ČSTPMJ přistupuje ke klientům bez předsudků, respektuje jedinečnost člověka, bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, jazyk, víru, politické smýšlení, sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

2. Veškeré informace o klientech získané v průběhu práce s klientem jsou pokládány za přísně důvěrné. Člen ČSTPMJ je povinen vyžádat si souhlas klienta ke zveřejnění jeho dat pro prezentaci, kazuistiky, nahrávání či natáčení, s přítomností další osoby při individuální či skupinové práci s klienty pro studijní či jiné účely.

3. Každý uživatel služeb členů ČSTPMJ je vnímán jako rovnocenný partner, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na procesu tvorby a realizace trénování paměti či jiné vzdělávací aktivity.

4. Člen ČSTPMJ respektuje právo každého klienta na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva u jiných klientů.

5. Člen ČSTPMJ vždy plánuje a realizuje program svého kurzu s cílem změnit přístup klientů (častěji seniorů) k jejich vlastním problémům s pamětí v tom smyslu, že je přestanou vnímat jako nevyhnutelnou a negativní součást stárnutí. Volí individuální přístup s ohledem na fyzické a duševní schopnosti klienta, zodpovídá za dovedení klienta k úspěchu.

6. Člen ČSTPMJ nabízí klientovi a realizuje služby, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni, klienta neklame, nevytváří falešné nároky na to, co klient získá od kurzů trénování paměti nebo od svého trenéra paměti.

7. Člen ČSTPMJ chrání svou profesní nezávislost a objektivitu. Jako nejvyšší hodnotu ve své činnosti chápe zdraví a podporu klienta k rozvoji jeho mentální výkonnosti.

8. Člen ČSTPMJ uvádí zdroje, z nichž čerpal informace a při předkládání vlastních myšlenek rozlišuje mezi fakty a vlastními názory. Zřetelně označí, co je ověřitelná skutečnost a co vlastní názor, aby příjemci informací dostali možnost udělat si správnost vlastní názor.

9. Klienta seznámí s výší poplatku – cenou služby před zahájením kurzu či poskytnutím jednorázové služby.

ÚROVEŇ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ČLENŮ ČSTPMJ

1.Základem vztahů členů ČSTPMJ je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování.

2.Členové ČSTPMJ spolupracují s odborníky a zároveň mezi sebou.

3.Členové ČSTPMJ respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, trenérů paměti a ostatních odborníků. V rámci organizace dodržují zásady vzájemné důvěry a otevřené komunikace.

4.Kritické připomínky řeší vyjádřením na vhodném místě (výbor ČSTPMJ), vhodným způsobem.

5.Člen ČSTPMJ respektuje duševní vlastnictví kolegů i účastníků, chrání autorská práva svých kolegů a odborných autorit. Nepoužívá materiály a závažné informace kolegů a klientů bez jejich souhlasu.

6.Člen ČSTPMJ respektuje výtvory a psaná díla ostatních při tvorbě vlastních materiálů a neprezentuje je jako svoje vlastní.

7.Člen ČSTPMJ užívá materiály jiných s náležitou citací. Řídí se pravidly danými použitou licencí. Při získávání či publikování informací postupuje tak, aby nebyla způsobena újma jednotlivci, skupině lidí, ČSTPMJ.

8.Členové ČSTPMJ respektují právo kolegů na soukromí a ochranu osobních údajů.

ÚROVEŇ REPREZENTACE ČSTPMJ

1. Člen ČSTPMJ naplňuje své cíle a poslání dle statusu organizace, zásad, cílů a specifik trénování paměti. Svou činností přispívá k dosažení rozvoje a účinnosti propagace oboru. Volí pro své aktivity eticky přiměřenou formu propagace.

2. Člen ČSTPMJ je loajální k poslání organizace, jedná tak, aby organizaci žádným způsobem nepoškozoval. Profesní odpovědnost nadřazuje individuálním zájmům.

3. Člen ČSTPMJ je povinen se odborně vzdělávat tak, aby poskytoval záruku způsobilosti členů ČSTPMJ provádět svou práci kvalifikovaně a v souladu se současnými vědeckými poznatky. Prohlubováním své kvalifikace zvyšuje prestiž své profese a ČSTPMJ.

4. Člen ČSTPMJ vystupuje jménem organizace pouze se souhlasem výboru ČSTPMJ.

5. Člen ČSTPMJ chrání veškeré know - how organizace.

ÚROVEŇ VZTAHU ČSTPMJ KE SVÝM ČLENŮM

1.ČSTPMJ jako akreditovaná vzdělávací instituce v oboru poskytuje svým členům odborné zázemí na těchto úrovních:

a) garantuje jejich profesní kvalifikaci

b) zajišťuje kontinuální vzdělávání v oboru

c) zprostředkovává kontakt mezi trenéry paměti a veřejností

d)Pomáhá členům se profesně prosadit prostřednictvím propagace jejich činnosti na webu ČSTPMJ

e) poskytuje či zprostředkovává odborné konzultace

f)poskytuje studijní texty a umožňuje využití odborné literatury z archivu závěrečných prací v oboru

2.Vážné porušení zásad etického kodexu ČSTPMJ je důvodem k zahájení projednávání zrušení členství v ČSTPMJ.

Etický kodex byl schválen valnou hromadou ČSTPMJ dne 25.11.2009 a nabývá účinnosti od 26.11.2009.

 

Ing.Dana Steinová

 

předsedkyně ČSTPMJ